Home arrow Algemene Voorwaarden
Algemene opdracht- & leveringsvoorwaarden PDF Afdrukken E-mail

Voor elke opdrachtverstrekking aan Dunamiq BV zijn de navolgende Algemene Opdrachtvoorwaarden van kracht, voor zover daarvan bij de opdrachtverstrekking niet is afgeweken. Zulks dient dan schriftelijk te worden vastgelegd.

Prijsopgaven
Prijsopgaven geschieden op basis van de door Dunamiq BV ingeschatte hoeveelheid tijd nodig om uw opdracht met zorgvuldigheid en succes te realiseren. In de tarieven zijn alle bureaukosten verdisconteerd. Daarnaast worden afzonderlijke afspraken gemaakt aangaande reis- en verblijfkosten in Nederland. Indien de kosten dusdanig afwijken en deze niet in redelijkheid binnen de tarieven kunnen worden gehanteerd, zal Dunamiq BV daarover in nader overleg met u afspraken maken.
Bij doorlopende contracten wordt het tarief automatisch per 1 januari aangepast met de inflatiecorrectie.

Opdrachtaanpassing
Zodra bij uitvoering van uw opdracht blijkt, dat er zich voor u en/of Dunamiq BV niet voorziene omstandigheden voordoen, die aanpassing van uw opdracht noodzakelijk maken, treedt Dunamiq BV hierover terstond met u in overleg. Dit geldt in het bijzonder bij dreigende overschrijding van het overeengekomen budget.

Declaraties
De declaraties worden - tenzij anders met u overeengekomen - maandelijks opgesteld en ingediend. Verschuldigde BTW wordt afzonderlijk vermeld. Betaling dient binnen 15 dagen te geschieden. Bij elke latere betaling - zonder dat daarover met Dunamiq BV afspraken zijn gemaakt - behoudt Dunamiq BV zich het recht voor een kredietopslag van 1% per maand in rekening te brengen.
Indien van toepassing is een vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke wordt vastgesteld op 15% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150,-.

Voortijdige beëindiging
Mocht een opdracht om welke reden dan ook voortijdig door u worden beëindigd, dan zijn de kosten verschuldigd, die betrekking hebben op de reeds verrichte werkzaamheden tegen de geldende tarieven. Voor het nog uitstaande deel van de opdracht wordt een schadevergoeding in rekening gebracht, welke gelijk is aan het totaal van de werkzaamheden van maximaal 2 maanden en het daarvoor geldende tarief.
De verrekening van het een en ander dient binnen 10 dagen te geschieden. Bij elke latere betaling behoudt Dunamiq BV zich het recht voor een kredietopslag van 1% per maand in rekening te brengen.

Medewerking bij de opdracht
Dunamiq BV gaat er in haar offerte vanuit, dat medewerkers van uw organisatie, die op enige wijze bij de opdracht zijn betrokken, bereid zijn mee te werken aan de uitvoering van uw opdracht.
Mocht naar het oordeel van Dunamiq BV  in enig stadium blijken, dat deze bereidheid in de praktijk niet in voldoende mate aanwezig is, dan treedt Dunamiq BV  in overleg met haar opdrachtgever.
Als ook na diens tussenkomst deze bereidheid er in de praktijk, naar het oordeel van Dunamiq BV, in onvoldoende mate blijkt te zijn, beschouwt Dunamiq BV de opdracht als voortijdig beëindigd. In dat geval zijn de kosten verschuldigd, die betrekking hebben op de reeds verrichte werkzaamheden tegen de geldende tarieven.

Aanvaarding algemene voorwaarden
In de prijsopgaven van Dunamiq BV wordt expliciet verwezen naar deze Algemene Opdrachtvoorwaarden. Bij het verstrekken van opdrachten aan Dunamiq BV stemt de opdrachtgever in met deze voorwaarden.

 
Copyright (c) 2006 AdVoCom Rijssen
Login